Hôm nay:

Trường tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu chú trọng mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh.

Chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt Translate into English
Trường tiểu học song ngữ » Đề kiểm tra tham khảo » ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN: TOÁN – LỚP 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN: TOÁN – LỚP 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN: TOÁN – LỚP 4

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2009-2010

MẪU ĐỀ 1

MÔN : TOÁN – LỚP 4

Thời gian làm bài 60 phút

-------------------------------

Bài 1.(2điểm) Chọn đáp án đúng rồi viết vào bài làm:

a. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong biểu thức .../8 = 1/2:

 A.. 2                          B. 3                            C. 4                              D. 6               

b.  Quãng đường từ nhà đến trường dài 500 m. Trên bản đồ 1:10 000 thì quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét ?

             A. 5cm                     B. 50cm                    C. 2cm                        D. 20cm  

 c. Phân số 5/6  bằng phân số nào dưới đây:

     A. 20/18                        B. 18/20                          C. 24/20                D. 20/24               

 d.  Một rổ cam có 12 quả,  2/3 số cam trong rổ là:

     A. 4 quả          B. 8 quả                     C.  10 quả                  D. 18 quả

Bài 2.(1điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

436 212  ….  435 988                                 2/7…..1/3

7m 8dm …..780 cm                                   2 giờ 20phút … 220 phút

 

Bài 3 (2 đ) Đặt tính rồi tính.

a)  1/5  -  1/6 =       b) 1/3 + 5/12=       c) 4/7 x2/3    d) 5/7 : 2/5=

Bài 4 (1 điểm)  Tìm y biết :

            a)  y  +  2/9 =  1                                            b) y - 1/2 = 1/4 

 

Bài 5 (2 điểm)  Lớp 4A có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 3/4  số học sinh nữ. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp đó.

 

Bài 6 (1 điểm)  Một hình bình hành có đáy dài 18 cm, chiều cao bằng nửa độ dài đáy. Tính diện tích của hình bình hành đó.

 

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh

                                                           

                                                  42 x 15 + 57 x 15 + 15

 

------------------------------------------------